Video: Khurshid Asri Nauhas 2010 Muharram 1431

Video: Khurshid Asri Latest Nawhas 2010 - Muharram 1431
Video: Nauha- Haaye Shah-e-Kerbala Khurshid Asri 2010


Video: Nawha- Ho Alamdar Kahaan Khurshid Asri 2010


Video: Nauha- Ek Diya Kabr-e-Sakina Pe Khurshid Asri 2010


Video: Noha- Sugra Ne Likha Khurshid Asri 2010


Video: Noha- Al Ajal Ya Imam Khurshid Asri 2010

Next